Ontslagbrief

Wanneer je ontslag wilt nemen dien je een ontslagbrief te schrijven. Omdat er verschillende redenen kunnen zijn waarom je ontslag neemt, kan de toon van je ontslagbrief verschillend zijn.

Let op. Voordat jij jouw ontslagbrief schrijft, bedenk dan wel dat in bijna alle gevallen jouw recht op een uitkering vervalt. De beste reden om een ontsalbrief te schrijven is als je een nieuwe baan hebt en daarvoor reeds een arbeidscontract hebt getekent.

Een ontslagbrief moet een aantal gegevens bevatten om rechtsgeldig te zijn. Dat is vooral van belang als je met een conflict bij je werkgever opstapt.

Kun je met een gerust hart ontslag nemen, dan kun je de ontslagbrief aangrijpen als mogelijkheid om ervoor te zorgen dat men nog eens aan je denkt. Dan is alleen een brief niet voldoende, maar dien je ook een klein maar leuk afscheidt te organiseren. Als het goed is zal de werkgever hier graag aan meewerken.

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Wil een ontslagbrief rechtsgeldig zijn, dan moet er verplicht een aantal gegevens in voorkomen. Die rechtgeldigheid is belangrijk, omdat je met de brief een juridische overeenkomst wilt ontbinden. De verplichte gegevens zijn:

 • De volledige adresgegevens van het bedrijf waarmee je de arbeidsovereenkomst hebt.
 • Een zin waarin je duidelijk schrijft dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per welke datum je dat doet.
 • Jouw eigen naam (met alle voorletters) en adresgegevens.
 • Een correcte ondertekening, dat wil zeggen: plaats, datum, naam en handtekening. De datum is belangrijk, omdat daaruit blijkt dat je de opzegtermijn respecteert. Die opzegtermijn vind je doorgaans in je arbeidscontract of de cao van je bedrijf.

Stuur je ontslagbrief in het geval van een (dreigend) arbeidsconflict altijd aangetekend. Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Wat mag er in een ontslagbrief staan?

In principe volstaat één regel in de ontslagbrief: "Hiermee beëindig ik onze arbeidsovereenkomst per d.d. 1 augustus 2XXX."

Dat klinkt nogal koeltjes, vind je niet? Vooral als je ergens prettig hebt gewerkt en moeite wilt doen om een goede indruk achter te laten, is het goed om wat meer op te schrijven. Dat heeft een aantal doelen:

 • Je laat een positieve indruk achter, waardoor je aanwezig blijft in het hoofd (en dus het netwerk) van je baas. Misschien vraagt hij je later nog wel eens voor een klus of voor een inhoudelijke bijdrage.
 • Je kunt de brief gebruiken om een getuigschrift te vragen (als je dat niet al automatisch krijgt).

Hier kun je voorbeelden van een ontslagbrief bekijken.

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/ontslagbrief

http://www.tuxx.nl/brieven/ontslag/vrijwillig

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

Neem je ontslag wegens een conflict of andere vervelende gebeurtenissen? Houd de ontslagbrief dan zo kort en neutraal mogelijk. Informeer de werkgever alleen over je ontslag. Ga niet in op conflicten e.d..

Tip: wanneer je wegens conflicten opstapt stuur je ontslagbrief dan aangetekend toe.

 

Blog:  https://www.sollicitatieacademie.nl/ontslagbrief-ontslag-indienen/

 

 

EXTRA INFORMATIE ONTSLAGBRIEF

Ontslag op staande voet vanuit de werkgever bekeken en door de werkgever te motiveren.

Als je ontslag op staande voet krijgt, dan dient de opzegging van jouw arbeidscontract onverwijld (spoedig) te geschieden door de werkgever. Ontlag op staande voet kan niet zomaar, daarvoor zijn dringende redenen nodig.

Hier de wettelijk beschreven dringende reden voor ontslag.

7:678.1 BW
Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

7:678.2 BW
Dringende redenen kunnen zijn:

 1. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 2. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden (werkgever moet dit aantoonbaar maken);
 3. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag (zoals drugsgebruik);
 4. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 5. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 6. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 7. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 8. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 9. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 10. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 11. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 12. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft, de bedongen arbeid te verrichten.

 

Kort na het bekend worden van de dringende reden, dient de opzegging plaats te vinden (art 7:677-1 BW).

Het schrijven van een ontslagbrief DOOR DE WERKGEVER, in geval van ontslag op staande voet, is een gespecialiseerde aangelegenheid, daar rechters “met een vergrootglas” naar de brief zullen kijken en hierover snel procedures kunnen ontstaan. Het inschakelen van een specialist is aan te bevelen.

Zoals in het begin al werd genoemd. Een ontslagbrief is vooral voor de werknemer een veilig middel, mits de financiele zekerheid is gewaarborgd en de ontslagbrief volgens de wettelijke regels is opgesteld.

De Sollicitatie Academie transformeert hoger opgeleide werkzoekers in strategische baanveroveraars

Met het meest complete online sollicitatie- en outplacement programma van Nederland.

Strategische partners